Sculptures & Buildings > Apollo - 1
Apollo - 1 
 The Apollo Theatre, Hammersmith, London 
 Keywords: Odeon Cinema

© John Bradshaw

Photographer: John Bradshaw
Collection: Sculptures & Buildings
Filename:
Apollo - 1
Upload Date: Wednesday, April 26, 2006
Photo Size: 6.9 MB; 5084x3346 pixels
Preview:
  comp 600 x 395

Caption:

The Apollo Theatre, Hammersmith, London

Keywords: Odeon Cinema